საზოგადოება

  ამე­რი­კის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ უცხო­ე­ლე­ბის­თვის აშშ-ის ვი­ზე­ბის მი­სა­ღე­ბად ახა­ლი წესი შე­მო­ი­ღო. ამის შე­სა­ხებ Hill.TV იუ­წყე­ბა. 2019 წლის 31 მა­ი­სი­დან ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი, ვი­საც ამე­რი­კის ვი­ზის მი­ღე­ბის სურ­ვი­ლი აქვს, ვალ­დე­ბუ­ლია წარ­მო­ად­გი­ნოს ინ­ფორ­მა­ცია სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში სა­კუ­თა­რი ექა­უნ­თის შე­სა­ხებ. აღ­ნიშ­ნუ­ლი წესი ქვე­ყა­ნას და­ეხ­მა­რე­ბა პო­ტენ­ცი­უ­რი საფრ­თხე­ე­ბი­სა და ტე­რო­რის თა­ვი­დან არი­დე­ბა­ში. ამე­რი­კის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტში ასე­ვე გა­ნა­ცხა­დეს, რომ …

ვიდეო

ეკონომიკა

ქართული მწერლობა

ახალი ჩანაწერები

SHARE

მთავარი